Notice: Undefined offset: 0 in /home/wwwntt/domains/sites.ntt.co.il/Code/Modules/Catalog/classes/CatalogTemplate.php on line 266 אלון באומן - לימוד קורסים אונליין- השירותים שלנו
  • יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות רגילות 90914

    מרצה

    אלון באומן

משוואות דיפרנציאליות רגילות - הקורס המלא

הקורס היחיד! באינטרנט המותאם בדיוק למכללת אפקה, הסברים ברורים, תרגילים בסגנון מבחנים והכנה מהירה לבוחן ולמבחן

 

הורד את קובץ הקורס           צפייה בסרטון לדוגמא            פניות ושאלות לגבי הקורס

 

נושא 1: משוואה מסדר ראשון

1.1. משוואה לינארית - הסבר כללי ותרגילים
1.2. משוואת ברנולי - הסבר כללי ותרגילים
1.3. משוואה ניתנת להפרדה - הסבר כללי ותרגילים
1.4. משוואה הומוגנית לא לינארית - הסבר כללי ותרגילים
1.5. משוואה מדוייקת - הסבר כללי ותרגילים
1.6. משפטי קיום ויחידות - הסבר כללי ותרגילים

נושא 2: משוואה מסדר שני

2.1. משוואה עם מקדמים קבועים
       מציאת פתרון הומוגני - שימוש בטבלה
       מציאת פתרון פרטי - שיטת וריאציית הפרמטרים ושיטת המקדמים הלא ידועים
2.2. משוואת אויילר
       מציאת פתרון הומוגני - שימוש בטבלה
       מציאת פתרון פרטי - שיטת וריאציית הפרמטרים ומעבר למשוואה עם מקדמים קבועים
2.3. שיטת הורדת סדר
       מציאת פתרון הומוגני - שימוש בטבלה
       מציאת פתרון פרטי - שיטת וריאציית הפרמטרים

 

נושא 3: בעיית שטורם ליוביל

3.1. הסבר כללי
3.2. בעיית שטורם ליוביל - מד"ר עם מקדמים קבועים
3.3. בעיית שטורם ליוביל - מד"ר אויילר
3.4. נושאים נוספים בבעיית שטורם ליוביל

נושא 4: מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון​

4.1. מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון הומוגנית
4.2. מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון אי-הומוגנית
4.3. מערכת משוואות מדר מסדר ראשון הומוגנית מסדר 3x3

   

 

 

 

 

 

 

נושא 1: משוואת הגלים בקטע אינסופי - נוסחת ד'לאמבר

1.1. הסבר תיאורטי
1.2. מיקום התחלתי ומהירות התחלתית לא מפוצלות - תרגילים
1.3. מיקום התחלתי מפוצלת ומהירות התחלתית לא מפוצלת - תרגילים
1.4. מיקום התחלתי לא מפוצלת ומהירות התחלתית מפוצלת - תרגילים
1.5. תרגילים תיאורטיים - תרגילים

נושא 2: משוואת הגלים בקטע חצי אינסופי - נוסחת ד'לאמבר

2.1. הסבר תיאורטי
2.2. מיקום התחלתי ומהירות התחלתית לא מפוצלות - תרגילים
2.3. מיקום התחלתי מפוצלת ומהירות התחלתית לא מפוצלת - תרגילים
2.4. מיקום התחלתי לא מפוצלת ומהירות התחלתית מפוצלת - תרגילים

נושא 3: בעיית שטורם ליוביל ופיתוח טור פונקציות עצמיות

3.1. בעיית שטורם ליוביל - הסבר תיאורטי
       בעיית שטורם ליוביל - תרגילים
3.2. פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות - הסבר תיאורטי
       פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות - תרגילים

נושא 4: משוואת הגלים בקטע סופי

4.1. הסבר כללי  - בעיית גלים בקטע סופי
4.2. משוואה הומוגנית עם תנאיי שפה הומוגניים - תרגילים
4.3. משוואה אי-הומוגנית עם תנאיי שפה הומוגניים - תרגילים
4.4. משוואה הומוגנית עם תנאיי שפה אי-הומוגניים - תרגילים
4.5. משוואה אי-הומוגנית עם תנאיי שפה אי-הומוגניים - תרגילים

נושא 5: אינטגרל אנרגיה

5.1. הוכחת יחידות פתרון למשוואת הגלים - תרגילים
5.2. הוכחת יחידות פתרון למשוואת חום - תרגילים

 

נושא 6: מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני

6.1. הסבר כללי
6.2. משוואה היפרבולית - תרגילים
6.3. משוואה פרבולית - תרגילים
6.4. משוואה אליפטית - תרגילים

נושא 7: משוואת לפלס

7.1. משוואת לפלס במלבן - הסבר כללי
       משוואת לפלס במלבן - תרגילים

7.2. משוואת לפלס במעגל - הסבר כללי
       משוואת לפלס במעגל - תרגילים

7.3. משוואת לפלס בגזרה - הסבר כללי
       משוואת לפלס בגזרה - תרגילים

7.4. משוואת לפלס בטבעת  - הסבר כללי
       משוואת לפלס בטבעת  - תרגילים

7.5. תנאי הכרחי לקיום פתרון בעיית נוימן - הסבר כללי
       תנאי הכרחי לקיום פתרון בעיית נוימן - תרגילים

7.6. זהויות גרין - הסבר כללי
       זהויות גרין - תרגילים

7.7. עקרון המקסימום של בעיית לפלס - הסבר כללי
       עקרון המקסימום של בעיית לפלס - תרגילים

נושא 8: משוואת חום בקטע סופי

8.1. הסבר כללי
8.2. משוואה הומוגנית עם תנאיי שפה הומוגניים - תרגילים
8.3. משוואה אי-הומוגנית עם תנאיי שפה הומוגניים - תרגילים
8.4. משוואה הומוגנית עם תנאיי שפה אי-הומוגניים - תרגילים
8.5. משוואה אי-הומוגנית עם תנאיי שפה אי-הומוגניים - תרגילים
8.6. עיקרון המקסימום של בעיית חום- הסבר כללי
       עיקרון המקסימום של בעיית חום - תרגילים

 

 

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע